Algemene voorwaarden

  • Home
  • /
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities
  1. Fryk Internet Services, handelend onder de naam Bricks4u, gevestigd te Burgum onder KvK nummer 781254720000.
  2. Verhuurder: Bricks4u.
  3. Huurder: degene met wie Bricks4u een overeenkomst is aangegaan.
  4. Partijen: verhuurder en de huurder samen.
  5. Goederen: exclusieve Lego sets zoals vermeld op de website.
Algemene voorwaarden

Artikel 1: Bricks4u, verder te noemen “de verhuurder”, geeft hierbij goederen in huur aan huurder, die deze aanvaardt tegen de voorwaarden, zoals vermeld in de overeenkomst hieronder.

Artikel 2: Specificatie van de geleverde goederen: bij elke huurovereenkomst wordt een specificatie van het verhuurde opgemaakt.

Artikel 3: De huurder verklaart de gespecificeerde goederen in goede staat in ontvangst te hebben genomen en verplicht zich voorts deze na afloop van de huurperiode in dezelfde staat weer bij de verhuurder terug te bezorgen.

Artikel 4: Indien geen overeenkomst van verlenging aanwezig is, kan huurder zich nimmer op enigerlei verlenging beroepen. Het ophalen en terug brengen van de goederen door de huurder gaat altijd in overleg met de verhuurder. De huur eindigt op de dag dat goederen op het adres van de verhuurder in ontvangst zijn genomen. In overleg met de verhuurder kan het voorkomen dat deze op een dag eerder of later is dan afgesproken. Indien de goederen niet op de afgesproken dag terug gebracht worden zal er een extra week huur in rekening gebracht worden.

Artikel 5: De huurder heeft bij de verhuurder, welke verklaart deze te hebben ontvangen, een waarborgsom gestort zoals vermeld in de bevestiging van de bestelling/reservering. Na teruggave van de gehuurde goederen volgt restitutie van de waarborgsom onder aftrek van de eventueel nog onbetaalde huurpenningen en/of schadevergoeding en/of kosten die verhuurder moet maken om de goederen weer in de staat te brengen waarin de huurder deze heeft ontvangen.

Artikel 6: De verhuurder blijft ten allen tijde eigenaar van het verhuurde materiaal, ongeacht de duur van de huurperiode en heeft het recht in nader overleg te regelen, controles op het gehuurde uit te oefenen of controles te doen laten uitvoeren. Vergoeding voor schade dan wel vergoeding voor vermissing van het gehuurde geven de huurder geen aanspraken op het eigendom van het materiaal.

Artikel 7: Facturen dienen contant of via een betaalverzoek vooraf of bij het ophalen van de goederen betaald te worden.

Artikel 8: Gedurende de huurperiode is alle risico van het gehuurde voor de huurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook ontstaan, welke de huurder na inontvangstneming mocht oplopen, noch ook voor de daardoor ontstane indirecte schade. De verhuurder is evenmin aansprakelijk voor enige directe schade en/of letsel welke mocht worden toegebracht door het gehuurde aan huurder en/of derden. De huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle vorderingen welke derden tegen de verhuurder aanhangig maken terzake van door of vanwege het gehuurde veroorzaakte schade en/of letsel.

Artikel 9: Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), de factuur is vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB.

Artikel 10: Alle risico’s dienen vanaf het moment van overdracht van het materiaal aan huurder of diens gevolmachtigde door de huurder te worden verzekerd tegen alle verzekerbare schade bij een solide verzekeringsmaatschappij. De huurder verplicht zich voorts het aangaan van voormelde verzekeringsovereenkomsten de desbetreffende polisrechten over te dragen aan de verhuurder.

Artikel 11: De huurder dient alle defecten en/of gebreken aan het gehuurde onmiddellijk bij constatering aan verhuurder te melden.

Artikel 12: De huurder verbindt zich de verhuurder onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op huurders roerende of onroerende goederen, of op de onderhavige aan hem verhuurde roerende goederen , of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, zijn aanvraag om surseance en onder curatelenstelling, of het voornemen om het Rijk in Europa metterwoon te verlaten., alsmede om de beslaglegging deurwaarder, de curator of de bewindsvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst.

Artikel 13: Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen, welke slechts door een van de partijen als zodanig wordt beschouwd en alle vorderingen, welke tussen verhuurder en huurder mochten zijn ontstaan, zullen worden onderworpen aan de gewone rechter onder uitsluitende toepassing van Nederlands recht.

Artikel 14: Indien het gehuurde, door welke omstandigheden dan ook, tijdelijk niet ter bedrijfsklare beschikking van de huurder heeft gestaan ten gevolge van de omstandigheden die niet aan de verhuurder kunnen worden toegerekend, blijven de huurpenningen onverkort verschuldigd. De huurder heeft alsdan nimmer recht op vervanging van het gehuurde.

Opgesteld op 6 maart 2021.